Adresgegevens

Hadewijchplaats 28, 3207 KG Spijkenisse

Huur/koopprijs

Huurprijs: € 25.480,-, excl. btw en voorschot service- en promotiekosten

Soort object

Winkelruimte

Oppervlakte

Circa 96 m² winkelruimte

Een project in opdracht van Segesta Groep.

HET GEHUURDE

Het gehuurde, Hadewijchplaats 28 maakt onderdeel uit van winkelcentrum Maaswijk te Spijkenisse. Voor meer informatie klik hier.

INDELING

Winkelruimten van ca. 96 m² BVO aan de Hadewijchplaats in het complex winkelcentrum Maaswijk, gelegen te Spijkenisse, op bijgaande tekening met arcering aangegeven.

DRAAGVLAK

De hoogst toelaatbare belasting van de vloer(en) van het gehuurde bedraagt 400 kg/m².

PARKEERVOORZIENINGEN

Winkelcentrum Maaswijk beschikt over voldoende parkeergelegenheid.

HUURCONDITIES

BESTEMMING

Detailhandel

HUURPRIJS

€ 25.480,00

Prijzen op basis van Prijspeil maart 2017, exclusief BTW en onderstaande additionele kosten, naar rato bij vooruitbetaling verschuldigd.

VOORSCHOTBIJDRAGE SERVICEKOSTEN

€ 960,00

Prijzen exclusief BTW per jaar (prijspeil 2017). Dit bedrag dient gelijktijdig met de huur te worden overgemaakt. Voor panden gelegen aan de overdekte passage zullen daartoe geëigende kosten welke zijn toe te rekenen aan de passage worden opgenomen. De servicekosten zullen tevens worden aangepast naar de servicekostenbegroting per datum oplevering.

PROMOTIEBIJDRAGE/WINKELIERSVERENIGING

€ 738,00

In verband met collectieve belangenbehartiging ten behoeve van huurders, verplicht huurder zich lid te worden en te blijven van de winkeliersvereniging en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen ten aanzien van de reglementen en besluiten e.d. van deze vereniging.

Prijzen exclusief BTW per jaar (prijspeil 2017). Dit bedrag dient gelijktijdig met de huur te worden overgemaakt.

INGANGSDATUM

In overleg nagenoeg per direct beschikbaar.

HUURTERMIJN

Vijf jaar.

VERLENGINGSTERMIJNEN

Telkens vijf jaar.

HUURBETALING

De huurprijs inclusief additionele kosten en BTW zijn naar rato bij vooruitbetaling per kwartaal verschuldigd.

BTW-BELASTE VERHUUR

Gelet op de bepaling in de Wet op de omzetbelasting 1968 (artikel 11, lid 1letter b sub. 5), verleent huurder onherroepelijk machtiging aan verhuurder tot het doen opteren voor met btw-belaste verhuur. Dit betekent dat verhuurder alle – ingevolge de huurovereenkomst - aan huurder in rekening te brengen huurbedragen etc. zal verhogen met de geldende BTW.

ZEKERHEIDSTELLING

Van huurder wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van drie maanden bruto huurverplichting inclusief BTW.

INDEXERING

Jaarlijkse indexering, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum en zo vervolgens aan de hand van de consumentenprijsindex voor alle huishoudens (2006=100), afgekort CPI-alle huishoudens, zoals dit cijfer wordt samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De huurprijsindexatie zal nimmer leiden tot een verlaging van de huurprijs beneden de laatst geldende huurprijs.

HUURCONTRACT

Huurovereenkomst met VAS Real Estate B.V., conform ROZ-model.

OPLEVERINGSNIVEAU

Casco. De geoffreerde ruimte wordt als geheel vrij indeelbare casco winkelruimte aan huurder opgeleverd. Het casco zal vanwege verhuurder voldoen aan de eisen die het bouwbesluit aan een dergelijke ruimte stelt en zal voorzien zijn van de in het object beschikbare nutsaansluitingen tot aan de meterkast alsmede van een winkelpui met een enkele winkeldeur. Aanpassingen van het gehuurde boven deze cascodefinitie komen voor rekening van huurder. Van de casco oplevering aan huurder zal een rapport van oplevering worden opgesteld en getekend door partijen. Huurder verplicht zich toestemming te vragen aan verhuurder voor alle bouwkundige aanpassingen en/of –wijzigingen van of aan het gehuurde. Een eventueel benodigde bouwvergunning voor het afbouwen van het gehuurde wordt door huurder voor diens eigen rekening en risico aangevraagd. Tevens dient huurder zich te houden aan de richtlijnen van eigenaar en/of de gemeente t.a.v. reclame, presentatie en uitstraling van de nieuwe ruimte.

VOORBEHOUD

Goedkeuring directie VAS Real Estate B.V.


De informatie over voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.