Adresgegevens

Bedrijvenpark BPO te Oude Tonge

Huur/koopprijs

van € 163.350,= tot € 173.600,= vrij op naam

Soort object

Bedrijfsruimte

Oppervlakte

110 - 112 m²

1 PROJECTOMSCHRIJVING

1.1 Projectinformatie:

Op het nieuwe bedrijvenpark BPO te Oude Tonge ontwikkelt FRaa-i B.V. 36 moderne bedrijfsloodsen. Ten zuidoosten van het bedrijventerrein wordt een hoogwaardig bedrijvencomplex ontwikkeld. Eigendomsuitgifte van de units wordt uitgegeven in kadastrale percelen.

1.2 Locatie en bereikbaarheid:

Het bedrijvenpark BPO is een nieuw bedrijventerrein te Oude Tonge. Enerzijds begrensd door de N59 aan de zijde van de bebouwde kom en anderzijds begrensd het bedrijventerrein. De hoofdontsluiting van het bedrijvenpark is gelegen aan de N498.

BPO heeft door de nabijgelegen aansluiting op de snelweg A59 (Rotterdam-Bergen op Zoom) en de ligging aan de N59 een zeer goede bereikbaarheid. Daarnaast zijn diverse routes per openbaar vervoer mogelijk om het terrein te bereiken. Het bedrijventerrein zal worden afgewerkt met verscheidene bomen en hagen voor een groene en duurzame uitstraling.

1.3 Parkeerplekken:

De bedrijfsloodsen worden elk voorzien in twee parkeerplekken. Alle parkeerplekken worden geleverd op eigen terrein.

1.4 Bestemmingsplan:

De bedrijfsloodsen zijn ontwikkeld binnen het bestemmingsplan BPO en voldoen aan een functie van lichte industriefunctie. Een lichte industriefunctie is een functie waarin activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt. Indien het toekomstig gebruik van de bedrijfsunits hiervan afwijkt, kunnen vanuit wet en regelgeving aanvullende (bouwkundige) eisen worden gesteld om het beoogd gebruik mogelijk te maken. Koper is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen en/of vergunningen en is gebonden aan het binnen de bestemming voorgeschreven gebruik.

2 AANKOOP BEDRIJFSRUIMTE

2.1 Koop-/aannemingsovereenkomst:

De (ver)koop van de bedrijfsloodsen geschiedt middels een koop- aannemingsovereenkomst. Verkoper heeft hiertoe een standaard koop-aannemingsovereenkomst opgesteld, voorzien van diverse bijlagen zoals verkooptekening(en), technische omschrijving en een situatietekening.

2.2 Waarborgsom of bankgarantie:

Conform de koopovereenkomst, dient de Koper binnen twee maanden na ondertekenen van de koop- aannemingsovereenkomst, maar in ieder geval uiterlijk bij levering, een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van 10% van de totale koopsom V.O.N. (koop- aannemingssom inclusief BTW). De koper kan, in plaats van de hiervoor genoemde waarborgsom, ook een bankgarantie stellen. Eén en ander conform de koop-aannemingsovereenkomst. De waarborgsom of bankgarantie geldt als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van de koper.

2.3 Koopsom en rente:

De koopsom en eventuele rente dienen betaald te worden bij het passeren van de leveringsakte van de notaris. De rente bedraagt 7% excl. BTW per jaar en wordt gerekend vanaf het moment dat de opschortende voorwaarden uit de koop- aannemingsovereenkomst zijn vervuld, tot het moment dat de levering bij de notaris plaatsvindt. Dit betekent dat u, mits u tijdig bij de notaris passeert, geen rente behoeft te betalen zolang de bouw nog niet aangevangen is.

De koopsom bevat:

 • Grondkosten;
 • Kosten van de architect en overige adviseurs;
 • Aanlegkosten voor aansluitingen van water, elektra, riolering en datafiber;
 • Gemeentelijke leges;
 • Notariskosten voor de aankoop van de bedrijfsloods.

2.4 Aanneemsom en –rente:

De aanneemsom wordt aan u in rekening gebracht in termijnen. De termijnen zijn gekoppeld aan de vordering van de bouw. De termijnen verschillen per fase en worden berekend over de aanneemsom. Een en ander zoals in de koop-aanneemovereenkomst vermeld.

De rente bedraagt 7% excl. BTW per jaar en wordt gerekend over reeds vervallen bouwtermijnen, tot het moment dat de levering bij de notaris plaatsvindt.

De aanneemsom bevat:

 • Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkosten.

2.5 Overige kosten:

Het betreft hier de kosten welke niet in de koopaanneemsom zijn inbegrepen. Deze kosten kunnen zijn:

 • Afsluitprovisie van uw hypothecaire geldlening;
 • Notariskosten inzake hypotheekakte;
 • Renteverlies tijdens de bouw over de grond en de vervallen termijnen.

Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen:

 • Kosten eventueel meerwerk;
 • Abonnee-, entreegelden en aansluitkosten voor telefoon.

2.6 Datum start/bouw en oplevering:

De start/bouw zal gebaseerd worden op:

 • De voortgang van de verkoop. Uitgangspunt is dat minimaal 70% van de bedrijfsloodsen verkocht dient te zijn middels een getekende koop- en aanneemovereenkomst.

De oplevering zal plaatsvinden binnen 225 werkbare werkdagen na het gereedkomen van de fundering. Verkoper zal u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de bouw. Uiterlijk 14 dagen voor oplevering ontvangt u een uitnodiging waarin de datum en tijdstip van de geplande oplevering vermeld staan. Eén en ander volgens het bepaalde in de koop- aannemingsovereenkomst.

2.7 Verzekering:

Tijdens de bouw tot de datum van de oplevering, overeenkomstig de koop-en aannemingsovereenkomst, is bedrijfsloods door de aannemer verzekerd tegen risico’s van onder andere branden stormschade. Vanaf de datum van oplevering, overeenkomstig de koop- en aannemingsovereenkomst, dient de koper hierin te voorzien (voor uw inboedel dient u zelf na oplevering een verzekering af te sluiten).

3. Meer informatie:

Middels klikken op de 'download pdf'-knop kunt u de verkooptekeningen opslaan/inzien.

Wenst u nadere informatie te ontvangen over mogelijkheden voor inschrijving, technische omschrijving, optiepakket of anders, dan verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen, of een bericht achter te laten via https://hvavastgoed.nl/contact

Uiteraard zijn wij bereid u zo goed mogelijk te informeren en een afspraak in te plannen voor een persoonlijk onderhoud.


De informatie over voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door HVA Heuvelman Vastgoed Advies geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.